Föreslagna ändringar av stadgarna står i fet text i parentes. (Ändringar finns endast i paragraf 2.)

 

STADGAR FÖR FAGERHOLMS TENNISKLUBB

§1.

 

Tennisklubben, stiftad den 27 Maj 1956, har till uppgift att höja intresset för tennissporten och verka för en god kamratanda.

 

Medlemskap                                             
§2.

 

Antalet medlemmar i klubben får ej överstiga (FT nuvarande medlemsantal plus FAT medlemsantal). Varje medlem betalar vid inträdet en andel, vars pris fastställes vid varje årsmöte för klubben. Efter inbetalning skall andelsbevis utfärdas.

 

Andel (skall i första hand erbjudas) endast ägas av tomtägare inom Fagerholms område eller dess absoluta närhet. Vid medlemsavflyttning och försäljning av fastigheten i Fagerholm utbjudes andelen till den nya ägaren. Om denne ej är villig att övertaga densamma, inlöses den av klubben till fastställt pris. Andelsavgiften beslutas av årsmötet.

 

Medlem skall följa beslut och bokningsregler som fastställts av årsmötet.

 

Styrelse                                                     §3.

Föreningens angelägenheter handhas av styrelse, bestående av ordförande och två (2) personer med två (2) suppleanter. De ordinarie styrelsemedlemmarna utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare.

 

Styrelsen väljes för en tid av två år och kan återväljas. Avgår styrelseledamot före periodens slut, för vilken han blivit vald, inträder i hans ställe förste suppleanten, dock endast för den tid avgående skulle tillhört styrelsen.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig, om 3 ledamöter är närvarande och dessa är eniga om besluten.

 

Sekreteraren skall föra matrikel över föreningens medlemmar, sköta föreningens korrespondens, föra och utskriva protokoll vid styrelsen och föreningens sammanträden samt upprätta förslag till årsberättelsen m.m.

 

Varje officiell skrivelse skall undertecknas av ordföranden och sekreteraren.

 

Kassaförvaltaren åligger att uppbära alla avgifter och verkställa alla utbetalningar för att föreningens räkning samt att föra föreningens räkneskaper. Större utfitsposter skall attesteras av ordföranden. Föreningens räkneskaper med verksamhetsår, som fastställes av årsmötet, skall vara tillgänliga för revisorerna senast åtta (8) dagar före årsmötet.

 

1:e suppleanten åligger att tillse att banan sköts på bästa sätt.

 

2:e suppleanten  ansvarar för tävlingskommitten.

 

Revisorer                                                   §4.

Föreningens räkneskaper och styrelsen förvaltning skall granskas av två revisorer, vilka väljes samtidigt med styrelsen och med samma mandatperiod.

 

Revisorerna skall lämna skriftlig revisionsberättelse senast fyra (4) dagar före årsmötet.

För revisorer skall det finnas två (2) suppleanter, som väljes på ett år.

 

Rösträtt                                                     §5.

Varje medlem äger en röst.

 

Rösträtt får utövas av vamiljemedlem eller genom fullmakt.

 

Val och votering                                         §6.

Alla val ska ske öppet, såvida ej sluten votering påyrkas.

 

Om vid öppen votering lika röstetal uppnås, gäller den mening ordföranden biträder.

 

Styrelsen äger ej rätt att delta vid val av revisorer.

 

Frånvarande medlem får nöja sig med de närvarandes beslut.

 

Sammanträden                                           §7.

Ordinarie årssammanträden hålls före 1 Juli. Tid och plats bestämms av styrelsen, vilken minst 10 dagar i förväg och på lämpligt sätt utfärdar kallelse. Samma gäller övriga sammanträden.

 

Extra sammanträde utlyses av styrelsen. Anledningen till sammanträdet skall då anges i kallelesen.

 

Sammanträde är beslutsmässigt med det antal medlemmar, som på kallelse infunnit sig till detsamma.

 

Vid föreningen s årssammanträde skall följande ärenden förekomma:

 

  1. Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet.
  2. Val av två (2) personer jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll.
  3. Styrelsens och sektionsutskottets årsberättelse.
  4. Revisorernas berättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gågna årets förvaltning.
  5. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en vecka före sammanträdet.
  6. Förslag om inkomst- och utgiftsstat jämte arbetsplats för kommande arbetsår.
  7. Boknings- och banregler.
  8. Val av: ordförande

2 styrelseledamöter samt 2 suppleanter

2 revisorer samt 2 revisorssuppleanter.

9. Övriga frågor.

 

Allmänna bestämmelser  §8.

 

Förslag till ändring av dessa stadgar eller till föreningens upplösnin kan endast förekomma på allmänt sammanträde och skall senast under månaden före den under vilket allmänt sammanträde äger rum, inlämnas skriftligen till styrelsen, som har att behandla och på sammanträdet framlägga detsamma jämte eget utlåtande. Dylika förslag jämte styrelsen utlåtande ska medfölja kallelsen. För förslaget antagande fordras, att detsamma biträdes minst av två tredjedelar av de avgivna rösterna.